Informace o prevenci závažných průmyslových havárií

INFORMACE PRO VEŘEJNOST podle § 15 ods. 2 zákona č. 128/2015 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií a o změně a doplnění některých zákonů.

Název a adresa podniku

Název: Železiarne Podbrezová a.s., část Starý závod
Adresa: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Obchodní jméno a sídlo provozovatele

Obchodní jméno: Železiarne Podbrezová a.s.
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Oznámení o zařazení podniku

Na základě výsledků kategorizace dne 25. 09. 2008 podle zákona č. 261/2002 Sb. a jeho aktualizace dne 26. 10. 2015 ve smyslu zákona č. 128/2015 Sb. je Starý závod Železiarní Podbrezová a.s. zařazený do kategorie A. Železiarne Podbrezová a.s. zaslali aktualizované oznámení o zařazení podniku Okresnímu úřadu Banská Bystrica dne 28. 10. 2015.

Poznámka: Aktualizované oznámení bylo na základě výzvy doplněné dne 20. 04. 2016 a ve formě změny I. oznámení o zařazení podniku bylo zaslané Okresnímu úřadu Banská Bystrica dne 06. 05. 2016.

Činnost podniku

Výroba a prodej ocelových kontislitků, bezešvých trubek válcovaných za tepla, přesných bezešvých trubek tažených za studena, přesných kalibrovaných trubek, navařovacích trubkových tvarovek, hydraulických trubek a jiných výrobků z trubek. Výroba nářadí pro hutnické činnosti.

Nebezpečné látky přítomné v podniku

Nebezpečná látkaFyzikální a požární charakteristika
KyslíkOxidujúci plyn
Zkapalněné, mimořádně hořlavé plyny a zemní plynMimořádně hořlavý plyn
AcetylénMimořádně hořlavý plyn
Ropné produktyHořlavá kapalina

Způsob varování veřejnosti, která může být dotčená závažnou průmyslovou havárií a její vhodné chování, pokud jde o závažnou průmyslovou havárii

Jednotný postup hlášení, evidence, registrace a vyšetřování příčin vzniku nežádoucích mimořádných událostí v ŽP a.s. definuje podniková směrnice, která stanovuje povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců při vzniku poruchy nebo havárie technologického zařízení a vzniku požárů jako i všech druhů pracovních úrazů, včetně informování příslušných orgánů státní správy, jiných organizací a veřejnosti.

Vhodné chování veřejnosti při úniku nebezpečných látek:

  • klid a rozvaha, nepodlehnout panice,
  • dodržovat pokyny policie, záchranné zdravotní služby, hasičského a záchranného sboru a civilní ochrany,
  • opustit ohrožený prostor kolmo ke směru větru a co nejdříve.

Datum poslední kontroly podniku

Kontrolu dodržování ustanovení zákona č. 261/2002 Sb. provedla Slovenská inspekce životného prostředí, Inspektorát životního prostředí Banská Bystrica, odbor inspekce ochrany vod ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy v dnech 25. 02. 2020 až 19. 06. 2020.

Údaje o tom, kde je možno získat podrobnější informace

Podrobnější informace je možné získat:

  • informace o přítomnosti a klasifikaci nebezpečných látek včetně Programu prevence závažných průmyslových havárií u provozovatele, odbor bezpečnosti a životného prostředí tel.: +421 48 645 5900, e-mail: fasko@zelpo.sk,
  • na Okresním úřadu Brezno, odbor péče o životní prostředí,
  • na Ministerstvu životního prostředí SR.

Ministerstvo provozuje, aktualizuje a zveřejňuje na svém webovém sídle informační systém prevence závažných průmyslových havárií.

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele