Prohlášení o zpracování osobních údajů

ŽP Trade Bohemia, a.s., (dále jen „Provozovatel“) shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a provádí vše potřebné tak, aby zajistila soulad s těmito právními předpisy.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje jen pro ten účel, pro nějž byly získány. Provozovatel vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje jen v souladu s dobrými mravy a bude vystupovat způsobem, který neodporuje platným a účinným právním předpisům na ochranu osobních údajů (včetně GDPR), ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani nebude tyto předpisy obcházet. Provozovatel po splnění účelu zpracování osobních údajů, bez zbytečného odkladu zajistí likvidaci osobních údajů, pokud konkrétní příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Provozovatel zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, tak též chrání zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím, nebo zveřejněním, jako i před jakýmikoliv jinými nepřípustnými způsoby zpracování a za tímto účelem přijal a přijímá přiměřená bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s právy dotčené osoby. Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Jakmile Provozovatel tyto osobní údaje zpracovává, dotčená osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byli nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi, nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právu požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů,
 • zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískali od dotčené osoby,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování vč. profilování.

ŽÁDOST O NABÍDKU (POPTÁVKU, CALL BACK)

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem zaslání cenové nabídky. ŽP Trade Bohemia, a.s. zajistí likvidaci osobních údajů bez zbytečného odkladu po splnění účelu zpracování osobních údajů. ŽP Trade Bohemia, a.s. zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, bude zpracovávat osobní údaje jen v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

Provozovatel: ŽP Trade Bohemia, a.s.
Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu: cermak@zptrade.cz
Příjemci nebo kategorie příjemců: ŽP Trade Bohemia, a.s.Ztracená 272, 161 00 Praha 6
Přenos osobních údajů do třetích zemí: nebude
Doba uchovávání osobních údajů: do vybavenia ponuky, alebo po dobu 2 rokov

Práva Poskytovatele osobních údajů:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů může žadatel kdykoliv bezplatně odvolat písemnou formou na adrese Provozovatele.
 • Žadatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, a nebo má právo námitek proti zpracování, jako i právo na přenosnost údajů.
 • Žadatel má právo obhajovat svoje práva prostřednictvím zodpovědné osoby nebo podáním podnětu k šetření, stížnosti, dozorčímu orgánu, na Slovensku Úřadu na ochranu osobních údajů ve smyslu § 100 zákona č. 18/2018 Sb. z.

Souhlasím, aby Provozovatel zpracoval a uchovával moje osobní údaje pro případné změny v nabídce nebo pro účely dalšího kontaktování. Doba uchovávání osobních údajů je 2 roky.
Souhlasím, aby mi byly zasílány informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží (newsletter).

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S důrazem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, jakmile:

 • osobní údaje už nejsou potřebné k účelu, na který se získali nebo jinak zpracovávali
 • dotčená osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracování osobních údajů
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně.

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, jakmile:

 • dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotčená osoba na uplatnění právního nároku, nebo dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů.

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést této osobní údaje dalšímu Provozovateli, jak je to technicky možné. Právo na přenosnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných na splnění povinnosti realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

Dotčená osoba má právo namítat zpracování jejích osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace vykonávané v rámci oprávněného zájmu Provozovatele, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, jakmile neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody na uplatnění právního nároku.

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Jakmile dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, Provozovatel dále osobní údaje pro účel přímého marketingu nesmí zpracovávat.

Dotčená osoba má právo na to, aby se na ní nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují, pokud se to netýká osobních údajů nezbytných na uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a Provozovatelem.

Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu: cermak@zptrade.cz

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele