Incoterms 2010

Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíc běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.
Incoterms nemají povahu právní normy, závaznými se stávají jen, pokud se na ně strany v kupní smlouvě výslovně odvolají. Vycházejí ze zásady určení minimálních povinností stran. Obchodní strany si mohou v kupní smlouvě dojednat širší okruh povinností, popřípadě stanovit změny či dodatky k výkladu Incoterms. V tomto případě je třeba opatrnosti, aby se povaha doložky nezměnila natolik, že soud při případném sporu odmítne uznat interpretaci doložky v souvislosti s Incoterms.

Doložky Incoterms

Níže jsou uvedeny krátké popisy 11 doložek z Incoterms® 2010.Skupina E


Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za zboží zodpovídá od okamžiku převzetí.

 • EXW (Ex Works) – ze závodu (dojednané místo)
Jedinou odpovědností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. Prodávající není zodpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek, který zabezpečil kupující, pokud není dohodnuto jinak. Kupující nese všechny náklady a rizika spojená s přepravou zboží z tohoto místa až do místa určení. Tato doložka představuje minimální závazek prodávajícího. Tato doložka by neměla být použita v případě, že kupující nemůže zařídit přímo nebo nepřímo vývozní formality. V těchto případech by se měla použít doložka FCA.


Skupina F


Prodávající je vyzvaný k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.

 • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (dojednané místo)
Kupující volí místo předání dopravci. Prodávající splní svoje povinnosti dodáním zboží k dispozici pro přepravu v dohodnutém místě. Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku převzetí zboží dopravcem.

 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (dojednaný přístav nalodění)
Prodávající splní svoje povinnosti, jakmile bylo zboží dodané k boku lodi nebo v člunu k boku lodi. Kupující určuje loď a nese všechna rizika a výdaje od tohoto okamžiku. Kupující je také povinný proclít zboží určené na vývoz.


 • FOB (Free On Board) – vyplaceně na loď (dojednaný přístav nalodění)
Prodávající je povinen dodat zboží na loď v přístavu nalodění, který byl sjednaný v kupní smlouvě. Kupující vybírá loď a platí další přepravné. Náklady a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího přechodem zábradlí lodě. Formality spojené s vývozem zabezpečuje prodávající.


Skupina C


Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe převzal riziko ztráty či poškození zboží.

 • CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (dojednaný přístav určení)
Prodávající vybírá loď a platí námořní dopravné až do dohodnutého přístavu. Prodávající zabezpečuje vývozní formality a nese náklady spojené s nakládkou zboží. Riziko ztráty nebo poškození zboží, stejně jako jakékoliv zvýšení nákladů přechází z prodávajícího na kupujícího přechodem zábradlí lodi v přístavu nalodění (jako u FOB).

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – výdaje, pojištění a přepravné (dojednaný přístav určení)
Je to stejná doložka jako CFR, ale navíc je prodávající povinen zabezpečit námořní pojištění proti riziku ztráty nebo poškození zboží během námořní přepravy. Jedná se o pojištění podle podmínek FPA na 110 % hodnoty zboží. Pojistné hradí prodávající.

 • CPT (Carriage Paid To) – přeprava placená do ... (sjednané místo určení)
Prodávající vybírá dopravce a hradí výdaje spojené se zbožím a přepravou do dohodnutého místa určení. Rizika spojená se ztrátou nebo poškozením zboží, stejně jako riziko zvýšení nákladů během přepravy zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího odevzdáním zboží prvnímu dopravci.

 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placené do (dojednané místo určení)
Je to stejná doložka jako CPT, ale navíc je prodávající povinný dohodnout pojištění přepravy proti poškození nebo ztrátě zboží během přepravy. Prodávající uzavírá přepravní smlouvu, hradí náklady spojené s přepravou a pojistné. Pojistné se sjednává ve výši 110 % hodnoty zboží, ve stejné měně jako je kupní smlouva.

Skupina D

Prodávající musí nést všechny náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.

 • DAP (Delivered At Place) – s dodáním na místo
Prodávající splní svůj závazek dodáním zboží k dispozici kupujícího v dohodnutém místě určení v zemi dovozu bez vykládky, na dopravním prostředku. Kupující však nese náklady a rizika spojená s dovozními celními formalitami, hradí celní poplatky a jiné výdaje spojené s dovozem zboží (nahrazuje starší doložku používanou pro kombinovanou dopravu nad rámec Incoterms FOR – Free on Rail – uvolněné na vagónu).

 • DAT (Delivered At Terminal) – s dodáním na terminál ...
Prodávající splní svůj závazek dodáním zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě určení v zemi dovozu s vykládkou na překladišti. Kupující však nese náklady a rizika spojená s dovozními celními formalitami, hradí celní poplatky a jiné náklady, spojené s dovozem zboží (nahrazuje starší doložku používanou pro kombinovanou dopravu nad rámec Incoterms FOP – Free on Place – uvolněno na překladišti).

 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (sjednané místo určení)
Maximální povinnost ze strany prodávajícího. Prodávající nese náklady a rizika spojená se zbožím až do závodu kupujícího. Pokud není určeno jinak, hradí prodávající i vykládku zboží.
Súvisiace články